Vedtægter for Skive Pony Trav

§ 1. Navn
Foreningens navn er: Skive Pony Trav. Forkortet SKPT

§ 2 Adresse.
Foreningens hjemsted er Skive trav i Skive Kommune.
Forenings adr. er hos den siddende formand.

§ 3. Formål.
Foreningens formål er at fremme interessen for udnyttelse af ponyer til travløb, samt at afholde disse.

§ 4. Medlemmer.
Som medlem af Skive ponytrav optages personer som er interesseret i foreningens formål. Medlemmer opdeles således: Aktiv medlemskab og passivt medlemskab.

Aktive medlemmer af Skive ponytrav betaler et årligt kontingent som opkræves via klubmodul 1/1 Som medlem optages børn og unge mellem 7-25 år som ønsker licens til at kunne køre ponyløb under Skive ponytrav klub. Der ud over giver det adgang til sociale arrangementer der afvikles af klubben. Det er kun aktive medlemmer der har stemmeret. Er medlemmet under 18 år har barnets værge ret til at stemme i barnets sted.

Som passivt medlem betales der hvad der svarer til halvt års kontingent for de aktive som opkræves via klubmodul 1/1 Som passivt medlem optages personer mellem 1-99 år Medlemskabet giver adgang til sociale arrangementer, samt deltagelse i oldboys/showløb. Et passivt medlem har ingen stemme ret.


§ 5. Øverste myndighed.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af medlemmerne. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer der igen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen udvælger af sin midte en formand. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Et medlem af bestyrelsen vælges til at repræsentere klubben ved DH Ungdom.

§ 6. Stemmeret.
Alle medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret på generalforsamlingen. Afstemning afgøres efter simpelt flertal. Vedr. foreningens økonomiske forholde begrænses stemmeretten til medlemmer over 18 år eller varetages af deres forældre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Passive medlemmer har ikke stemmeret.


§ 7. Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i første kvartal og indkaldes skriftligt medmindst 14 dages varsel, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 1 revisorer samt en suppleant.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt 1 uge før generalforsamlingen.

§ 8. Kontingent.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet opkræves for et år af gangen.
Deltagelse i løb kræver kontingent betaling af årligt aktivt medlemskab i klubmodul, før der kan meldes til løb i sportssystemet. Der må påregnes minimum 3 behandlingsdage.

§ 9. Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Medlemmer der ekskluderes, kan appellere bestyrelsens afgørelse på førstkommende generalforsamling.

Udelukkelse af medlem vil ikke alene afgøres i klubben. SKPT kan gøre brug af paragraf §9 ved at sende den konkrete konflikt til DHU kulturudvalg som vil kigge på den konkrete sag i forhold til DHU §8

§ 10. Revision.
Regnskabet revideres af 1 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 1 år af gangen. Der vælges en revisorsuppleant.

§ 11.
Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

§ 12. Ekstra ordinær generalforsamling.
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes efter forlangende af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer der er stemmeberettigede. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af dets medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens myndige medlemmer, ikke myndige medlemmers interesser kan varetages af deres forældre, dets formynder eller lignende og kan derfor modtage valg til bestyrelsen, og være i denne så længe barnet er medlem af foreningen. (fratræder ved først kommende generalforsamling) En person, der ikke er medlem, men har en specifik viden og/eller interesse for at fremme formålet med Skive Ponytrav kan indstilles af bestyrelsen, til bestyrelsen, og vælges på generalforsamling som det 5. medlem af bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt nedsætter de nødvendige udvalg.

Suppleanter der indtræder i bestyrelsen, sidder i det afgående bestyrelsesmedlems periode ud. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld og andre forpligtelser.

Formanden og kassereren kan tegne foreningens juridiske bankpapirer, eller 3 fra bestyrelsen kan tegne for samme.

§ 14. Opløsning af foreningen.
I tilfælde af foreningens opløsning, deponeres foreningens penge og midler. Genopstår foreningen ikke efter 10 år tilfalder
midlerne til en anden ponyforening i Skive Kommune.
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 2022.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram